ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား

စႏၵာခင္(ယဥ္ေက်းမႈ)

အပိုင္း(၂)

ေရြးခ်ယ္မ

ဘာေၾကာင့္ ပ်ဴ(၃)ၿမိဳ႕ကို ဦးစြာေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဆိုတာ ရွင္းျပလိုပါသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တြင္ သမိုင္းမတင္မီေခတ္ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္းတင္ေခတ္အေစာပိုင္းယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္းေခတ္ယဥ္ေက်းမႈ ဟူ၍ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာခဲ့သည္ ။ ျပဒါးလင္းဂူကဲ့သို႔ေသာ ေက်ာက္ေခတ္ အေမြအႏွစ္ (သမိုင္းမတင္မီ ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈ)၊ ေၾကးေခတ္၊ သံေခတ္အေမြအႏွစ္မ်ား (သမိုင္းတင္ေခတ္ အေစာပိုင္း ယဥ္ေက်းမႈ)၊ ပုဂံ၊ ေျမာက္ဦး၊ သထံု၊ အင္း၀၊ ဟံသာတီ၊ မႏၱေလး … စသည္ စသည္ျဖင့္ သမိုင္းေခတ္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား တည္ရွိေနၿပီး ယခု ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားသည္ –

  • သမိုင္းတင္ေခတ္အေစာပိုင္းကာလ ယဥ္ေက်းမွု(Proto-historic culture)၏ ၿမိဳ႕ျပ ယဥ္ေက်းမွု (Urbanization) ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားခဲ့ျခင္း၏ ခိုင္မာေသာအေထာက္အထား တစ္ရပ္ျဖစ္ျခင္း၊
  • အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္းရွိ အေစာဆံုးေသာ ဗုဒၶဘာသာ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈႏွင့္အတူ ဗုုဒၶ ယဥ္ေက်းမႈကို အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္ထားေသာ ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ျခင္း၊
  • ေျမေပၚ ၊ ေျမေအာက္အေထာက္အထားမ်ား ၾကြင္းက်န္တည္ရွိေနသကဲ့သို႔ ရာစုႏွစ္တစ္ခု မက ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား၏ သုေတသနျပဳ ေလ့လာခဲ့မႈတို႔ေၾကာင့္ တိက်ခိုင္မာေသာ သက္ေသအေထာက္ အထားမ်ား ရွိေနျခင္း၊
  • ေတြ႕ရွိရေသာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္၊ အေထာက္အထားတို႔ကို ေခတ္မီနည္းစနစ္ျဖင့္ သိပၸံ နည္းက် သက္တမ္း (Carbon Dating) တြက္ခ်က္ရာတြင္လည္း တိက်ခိုင္မာေသာကာလ၊ ခုႏွစ္ သကၠရာဇ္ တို႔ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္တင္ျပနိုင္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္တင္သြင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းသတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေျခခံအားျဖင့္ ကမၻာ့အဆင့္မီ စံတန္ဖိုးမ်ား (Outstanding Universal Value) (Outstanding Universal Value)ရွိျခင္း၊ တိက်ေသာ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ခ်က္၊ ထိန္းသိမ္းမႈ၊ ကာကြယ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စေသာတန္ဖိုးႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တို႔ ျပည့္စံု လံုေလာက္မႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ပါ၍ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း(၃)ၿမိဳ႕ ကမၻာ့အေမြအနွစ္စာရင္း သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတန္ဖိုးႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို  ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ ခဲ့ပါသည္ –

Picture4

ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာစံတန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္(Outstanding  Universal  Value)

ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား ကမၻာ့အေမြအနွစ္စာရင္းင္ ျဖစ္ေရးအတြက္ အေျခခံေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာစံတန္ဖိုး (သို႔မဟုတ္) ကမၻာ့အဆင့္မီစံတန္ဖိုး ရွိ/မရွိ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ အဆင့္မီစံတန္ဖိုး ဆန္းစစ္ခ်က္တြင္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား၏ ခိုင္မာမႈရွိျခင္း (Integrity)၊ စစ္မွန္မႈရွိျခင္း (Authenticity)၊ စံတန္ဖိုး(၂)၊ စံတန္ဖိုး(၃)၊ စံတန္ဖိုး(၄) တို႔ျဖင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္းတို႔ကို သတ္မွတ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ခိုင္မာမႈရွိျခင္း(Integrity) ဆိုရာမွာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားသည္ ေရွးၿမိဳ႕ျပၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဆိုင္ရာ အေထာက္အထားေတြ႕ရွိမႈတို႔သည္ မူလသဘာ၀ အေျခအေနအတိုင္း (In Situ) ျဖစ္ေနျခင္း၊ တင္ျပသတ္မွတ္ထားသည့္ ေျမေအာက္ရွိ ယဥ္ေက်းမႈ အေထာက္အထားမ်ားမွာလည္း ပ်က္စီး၊ ဖ်က္ဆီးမႈမရွိဘဲ မူလသဘာဝအတိုင္း တည္ရွိေနျခင္း၊ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား၏ ၿမိဳ႕ျပစနစ္ႏွင့္ ဖြဲ႔တည္ပံုျဖစ္ေသာ အေျခအေန၊ ၿမိဳ႕႐ံုး၊ က်ဳံး …စသည့္ ၾကြင္းက်န္ရစ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္ကာလကတည္ေဆာက္ခဲ့ေသာအေနအထားတို႔ကို ေကာင္းစြာေဖာ္ျပ ႏိုင္ျခင္း၊ စံတန္ဖိုး(၂)၊(၃)၊(၄)ဆိုင္ရာ အေထာက္အထား၊ လကၡဏာမ်ားကို ေကာင္းစြာေဖာ္ထုတ္ျပသႏိုင္ ျခင္း၊   ေရွးေဟာင္း သုေတသန အေထာက္အထား မ်ားကို ေခတ္မီသိပၸံနည္းျဖင့္ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ရာတြင္ တိက် ခိုင္မာေသာ ေခတ္ကာလသက္တမ္း သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္း၊ ဗိသုကာ လက္ရာႏွင့္စာေပမွတ္တမ္း ဆိုင္ရာ အေထာက္အထားတို႔မွရရွိလာသည့္  ေလ့လာသုေတသနျပဳခ်က္ တို႔ကလည္း ေဖာ္ျပပါ ေခတ္ကာလ သက္တမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကို  ေကာင္းစြာအေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အတူ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ခန္႔ ရွင္သန္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိေၾကာင္းတို႔ကိုလည္း သက္ေသျပႏိုင္ေပသည္။ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း (၃)ၿမိဳ႕စလံုး၌ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ေကာင္းစြာျပဳျပင္ ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ေသာ လယ္/ယာစိုက္ပ်ဳိးမႈ လုပ္ငန္းအတြက္ အေရးပါေသာ တူးေျမာင္းမ်ား၊ ေရကန္မ်ားသည္ ပ်ဴယဥ္ေက်းမႈကာလမွသည္ ယေန႔တိုင္ အသံုးျပဳ လ်က္ရွိေသာ အေထာက္အထားမ်ားျဖစ္ျခင္း၊ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း(၃)ၿမိဳ႕ရွိ ၾကြင္းက်န္တည္ရွိေနေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသန အေထာက္အထား မ်ားႏွင့္ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိရသည့္ ဝတၳဳပစၥည္းမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေဟာင္း(၃)ၿမိဳ႕၏ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာမႈကိုလည္း ေကာင္းစြာ သက္ေသျပႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔သည္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား၏ ခိုင္မာမႈရွိျခင္း(Integrity)၏ သက္ေသ မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

Untitled-1

စစ္မွန္မႈရွိျခင္း(Authenticity) ဆိုသည္မွာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားရွိ ေရွးေဟာင္း ဘုရားပုထိုး၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြဲ႕တည္ပံုတို႔သည္ မူလအတိုင္း ေရွးမူလက္ရာမပ်က္ တည္ရွိေနျခင္း၊ ယေန႔တိုင္ လက္ခံက်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊  ေရအသံုးခ်မႈ စနစ္သည္ လည္းေကာင္း၊ ပ်ဴေခတ္ကာလ၏ မူလ၊ သဘာဝကို အေျခခံ၍ ဆက္လက္အသံုးျပဳေနျခင္း၊ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈအရ ၿမိဳ႕ျပတည္ပံုသည္ မူလ၊ သဘာဝအေနအထားအတိုင္း တည္ရွိေနျခင္း၊ အဆိုပါကာလမွသည္ ယေန႔တိုင္ ေရွးေခတ္ေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အခင္းအက်င္း (Cultural Lanscape)ေျပာင္းလဲမႈမရွိျခင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ပစၥည္းမ်ားကို ေလ့လာျပန္လွ်င္ လည္း ေဒသ တြင္းမွ ရရွိေသာ အရင္းအျမစ္ကိုသာ အသံုးျပဳ၍ တီထြင္ဖန္တီးထားျခင္း၊ စသည္တို႔သည္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား ၏ စစ္မွန္ေသာ အေထာက္အထားလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ၾက ပါသည္။

Untitled-3

ခိုင္မာမႈရွိျခင္း၊ စစ္မွန္မႈရွိျခင္းတို႔အျပင္ ကမၻာ့အဆင့္မီစံတန္ဖိုး(Criteria)မ်ားတြင္လည္း ေအာက္ပါ အခ်က္ တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါသည္-

စံတန္ဖိုး(၂)(Value/Interchange) ခရစ္ႏွစ္မတိုင္မီႏွစ္ရာခန္႔က အိႏၵိယ မွ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတို့ ေရာက္ရွိလာၿပီး မိမိတို႔၏ မူလယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖန္တီးကာ ဗုဒၶဘာသာကို အေျချပဳေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ျခင္း၊ ေဒသခံပ်ဴလူမႈ အဖြဲ႔အစည္းသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ဗုဒၶဘာသာကို အေျခခံသည့္ ပထမဆံုးေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း တစ္ရပ္ျဖစ္ျခင္း၊ ထို႔အတူ ပ်ဴေခတ္ဗုဒၶဘာသာဆိုင္ရာ အေထာက္အထား၊ ဓေလ့ထံုးစံတို႔ကို ခရစ္ႏွစ္ (၅)ရာစုေႏွာင္းပိုင္း ေပၚထြန္းလာေသာ ၿမိဳ႕ျပလူမႈအဖြဲ႔အစည္းတို႔တြင္ လက္ခံက်င့္သံုးၾကျခင္း၊ လယ္သမားမွ သည္ အုပ္စိုးသူအထိ လူတန္းစားအသီးသီး၊ အလႊာအသီးသီးမွ လက္ခံက်င့္သံုးလာခဲ့ျခင္း၊ အထင္ကရ ေတြ႔ျမင္ေနရသည့္ အုတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အထိမ္းအမွတ္ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ထံုးဓေလ့ ဆိုင္ရာအေဆာက္အအံု မ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ပံုတူယူထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ကိုမူ ကိုယ္ပိုင္မူ၊ ကိုယ္ပိုင္ ဟန္ျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ျခင္း။

Untitled-6 Untitled-7

စံတန္ဖိုး(၃)(Testimony) ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ ပထမဆံုးေသာ ဗုဒၶအေျချပဳ ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈအျဖစ္ သမိုင္းမွတ္တမ္း အေထာက္အထားျဖစ္ျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ၏ ဓမၼႏွင့္ သံဃာအဖြဲ႕ အစည္းကို ခိုင္မာစြာတည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ ရာသီဥတုအေပၚ အေျခခံ၍ ရရွိလာေသာ ေရအရင္းအျမစ္ကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ အသံုးခ်ၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈႏွင့္အတူ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္လာရာ မူလ သစ္၊ ဝါး ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ အတတ္ပညာကို အေျခခံၿပီး အုတ္အေဆာက္အအံု ဗိသုကာပညာရပ္ ေကာင္းစြာဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ခဲ့ျခင္း၊ ေသဆံုးသူတို႔ကို မီး႐ွုိ႕၊ အ႐ိုးႏွင့္ျပာကို ေကာက္ယူ၍ အိုးတြင္ထည့္သြင္း ျမႇွဳပ္ႏွံသည့္ဓေလ့ရွိျခင္း (ပ်ဴအ႐ိုးအိုးျမႇဳပ္ႏွံမႈဓေလ့)၊ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ကုန္သြယ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မွုရွိျခင္း၊ ကူးသန္းသြားလာမႈႏွင့္အတူ ပါဠိစာေပအေျချပဳ ဗုဒၶသာသနာ ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ျခင္း။

Untitled-5

စံတန္ဖိုး(၄)(Typology) စနစ္က်၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ၿမိဳ႕ျပစနစ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအေဆာက္အအံုမ်ားကို ဖန္တီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း၊ နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ျခင္း၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေက်ာက္၊ ေၾကး၊ သံ၊ အုတ္တုိ႔ကို အသံုးျပဳ၍ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္း၊ အေစာဆံုး၊ ဧရိယာအက်ယ္ဆံုး၊ သက္တမ္း အရွည္ၾကာဆံုးေသာ ဗုဒၶအေျချပဳၿမိဳ႕ျပအျဖစ္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ ေပၚထြန္းခဲ့ျခင္း၊ ပ်ဴၿမိဳ႕ျပစနစ္၏ အေရးပါေသာ လကၡဏာမ်ားအျဖစ္ ၿမိဳ႕႐ိုးနွင့္ က်ဳံးပတ္လည္၊ အခ်ိတ္အဆက္ရွိေသာ လမ္းမ်ား၊ တူးေျမာင္းမ်ား၊ ဘာသာတရားကို အထြဋ္အျမတ္ထားမႈႏွင့္အတူ ဘာသာေရး ဆိုင္ရာအေဆာက္အအံုမ်ားကို သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အေျခခံၿပီး တင့္တင့္တယ္တယ္ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီး တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ ေစတနာထက္သန္မႈႏွင့္အတူ စိတ္ကူးစိတ္သန္း အႀကံံဉာဏ္သစ္မ်ားကို ဖန္တီးေဖာ္ ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊

Untitled-2 Untitled-4

ေဖာ္ျပပါ ကမၻာ့အဆင့္မီစံတန္ဖိုးမ်ားရွိ႐ံုသာမက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုပါ သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ –

နယ္နိမိတ္အတိုင္းအတာ(Boundary) ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ားအား ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ဇုန္နယ္နိမိတ္မ်ား (Boundary) သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားကိုလည္း တိုင္းတာသတ္မွတ္ ၿပီးျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ဧရိယာ (ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုတည္ရွိရာဇုန္ Ancient Monument Zone ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းေနရာ တည္ရွိရာဇုန္ Ancient Site Zone) ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ၾကားခံဇုန္ (ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေသာဇုန္ Protected And Preserved Zone)) ဟူ၍ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ထိန္းသိမ္းမႈ(Conservation)၊ ကာကြယ္မႈ (Protection) ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြ အႏွစ္တို႔ကို ေရရွည္တည္တံ့ေစေရးႏွင့္ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္တို႔အား လက္ဆင့္ကမ္း အေမြေပးႏိုင္ေရး တို႔အတြက္ ၿမိဳ႕ေဟာင္း (၃)ၿမိဳ႕လံုးရွိ ေျမေပၚေျမေအာက္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ေရႊ႕ေျပာင္းမရေသာ ဘုရား ပုထိုး၊ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ား၊ နန္းၿမိဳ႕႐ိုးမ်ား၊ အ႐ိုးအိုး အေဆာက္အအံုမ်ား စသည္ တို႔ကို ေရရွည္တည္တံ့ေစေရးအတြက္ (၁၉၀၃) ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ကာ သူ႔ေခတ္သူ႔နည္းပညာႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ခဲ့သလို အထက္တြင္ ေဖာ္ျပသကဲ့သို႔ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္း၍လည္း ထိန္းသိမ္းပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ အေမြအႏွစ္ မ်ားျဖစ္သည့္ စာေပ အေရးအသားပါ ေရႊေပလႊာမ်ား၊ ေက်ာက္ အ႐ိုးအုိးမ်ား၊ ေက်ာက္စာတိုင္ မ်ား၊ ေက်ာက္႐ုပ္ၾကြမ်ား၊ ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကး၊ သတၱဳအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဆင္းတု၊ ႐ုပ္တုု၊ ဒဂၤါးအမ်ုဳိးမ်ဳိး၊ ေျမမီးဖုတ္႐ုပ္တု၊ ႐ုပ္ၾကြအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ လူ႔အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ လက္ဝတ္ရတနာအမ်ဳိးမ်ဳိး စသည္တို႔ကိုလည္း တိုးတက္မပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပည္ပသို႕ေရာက္ရွိ မသြားရေလေအာင္ ထိုက္သင့္သည့္ ဆုေၾကးေငြခ်ီးျမႇင့္၍လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပ႒ာန္း၍လည္းေကာင္း ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိပါ သည္။

          စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Management) အပိုင္းတြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ (Disaster Risk Management)ႏွင့္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Visitor Management)တို႔ကိုပါ ဆန္းစစ္ပါသည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆိုပါ Management အပိုင္းကို မေဆာင္ရြက္ရေသးေသာ္လည္း မိမိတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ UNESCO မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ၫႇိႏႈိင္းကာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲ၍ စာတြဲ(Nomination Dossier)တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံမ်ား၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ေရးအတြက္ အထက္ပါ တန္ဖိုးမ်ား ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပႏိုင္ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ အဆိုပါအေမြအႏွစ္ မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ အတူ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ား ကိုပါ ေရးဆြဲတင္ျပႏိုင္ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Bookmark the permalink.

Comments are closed.