ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား

စႏၵာခင္(ယဥ္ေက်းမႈ)

အပိုင္း(၅)

Lobby ကိုလည္း အစြမ္းကုန္

          ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ ပါရီၿမိဳ႕၊ ယူနက္စကိုဌာနရံုးခ်ဳပ္ရွိ ယူနက္စကို ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဗဟိုဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးကို လည္းေကာင္း၊ စစ္ေဆးအႀကံေပးအဖြဲ႔ (ICOMOS)အဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲသလို၊ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီ ႏိုင္ငံ(၂၁)ႏိုင္ငံ၏သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား၏ အေရးပါမႈ၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ ကတည္းက ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ပညာရွင္အသီးသီး၏ သုေတ သနျပဳ  ေဖာ္ထုတ္ထားရွိမႈ၊ လက္ရွိကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ထားရွိမႈမ်ားကို ၎တို႔ သေဘာေပါက္ေ အာင္ အကိုးအကား၊ အေထာက္အထား ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေျခေျချမစ္ျမစ္ Presentationလုပ္ ရွင္းျပျခင္း၊ အလြတ္ သေဘာ ေမးျမန္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ UNESCO ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Irina Bokova တို႔ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္

ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ UNESCO ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Irina Bokova တို႔ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္

      ဤေနရာတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးတို႔ပါ တစ္တပ္ တစ္အား ပူးေပါင္း ပါဝင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈျဖင့္ ပိုမိုျဖန္႔က်က္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

          ထိုသို႔ မိတ္ဖြဲ႔ေဆြးေႏြး သတင္းအခ်က္အလက္ ရွင္းလင္းျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားကို မိမိတို႔အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ယခုမွသာ မဟုတ္၊ ယခင္ညီလာခံမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရယူကာ မိမိတို႔အလွည့္တြင္ ကန္႔ကြက္သူ မရွိေအာင္၊ ဆိုင္းငံ့မခံရေအာင္ ယခုညီလာခံမတိုင္မီ အႀကိဳကာလမ်ား ကတည္းက ျမန္မာကို သိေအာင္၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ကိုသိေအာင္ အစည္းအေဝး၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ စသည့္တို႔တြင္ ႀကံဳတိုင္း မိမိတို႔မိတ္ဖြဲ႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္  ေတြ႕ဆုံၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားစဥ္

ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားစဥ္

ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပစဥ္

ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပစဥ္

       ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ေတာ့ ကာတာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ (၃၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ ညီလာခံသို႔ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ ဗိသုကာ အသင္း နာယက ဆရာႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက ပါေမာကၡ၊ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားက ေဒသခံေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပါဝင္ၾကသည့္အျပင္ အဆိုျပဳစာတြဲ ျပဳစု စဥ္က ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ ျပည္ပက ပညာရွင္(၃)ဦးကလည္း ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ ခဲ့ၾကသည္။ အရြယ္စံု၊ ပညာစံု၊ က႑စံုပါဝင္လာ သည္ကလည္း အားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝး စတင္သည့္ ပထမ(၅)ရက္တြင္ အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ ရရွိၿပီးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈမ်ားကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၾကသည္ျဖစ္ရာ ထို(၅)ရက္လံုးလံုး မိမိတို႔အတြက္ အခြင္သာခဲ့သည္။ ဆံုးျဖတ္ေပးမည့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ (၂၁)ႏိုင္ငံ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ မိမိတို႔ အေမြအႏွစ္အေၾကာင္း ရွင္းျပ၊တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကဘို႔အခ်ိန္ရခဲ့သည္။ကန္႔ကြက္မည့္ ႏိုင္ငံမရွိတာေတာ့ ေသခ်ာသည္။ ေကာ္မတီဝင္ (၂၁)ႏိုင္ငံအနက္ အနည္းဆံုး (၁၂)ႏိုင္ငံေလာက္ေတာ့ ေထာက္ခံေပးဖို႔လိုမည္။ ယခင္ ကတည္း က ေကာ္မတီ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ အဖြ႔ဲေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးခင္မင္မႈရွိသျဖင့္ လိုလို လားလား ေဆြးေႏြး  ရွင္းျပခြင့္ရေသာ္လည္း မိမိတို႔အေမြအႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံတန္ဖိုး ႏွင့္ လိုေလာက္သည့္စီမံခန္႔ခြဲေရး အစီအစဥ္မ်ားရွိမွသာ ၎တို႔က ေထာက္ခံေပးႏိုင္ မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေၾကာင့္လည္းမိမိတို႔အဖြဲ႔ဝင္ေတြတစ္ခ်က္မွအလစ္မေပး၊အေျခအေနေပးလွ်င္ ေပးသလို ေကာ္မတီဝင္ႏိုင္ငံ အသီးသီးႏွင့္ေတြ႔ဆံု ရွင္းျပၾကသည္။ သူမ်ားနားခ်ိန္လည္း အလြတ္ မေပး၊ ေကာ္ဖီေသာက္ခ်ိန္လည္း အလြတ္မေပး၊ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးၾက၊ ပညာရွင္ အခ်င္းခ်င္းရွင္းျပၾကႏွင့္ ၾကာေတာ့ ျမန္မာကိုျမင္လွ်င္ ေရွာင္ေျပးၾကေတာ့မလားေတာင္ ေတြးမိသည္။ ယခုေတာ့ ျပန္ေတြး၊ ျပန္ေျပာ၊ ၿပံဳးစရာ၊ ရယ္စရာ၊ ထိုစဥ္ကေတာ့ အေတာ္ပင္ စိတ္ေမာခဲ့ၾကသည္။ ပါလာေသာ ေဒသခံအဖြဲ႔ကလည္း စိတ္ပူၾကသည္။ ဘာသာေရးလုပ္သူကလည္း ေမတၱာပို႔ဆုေတာင္း၊ မွတ္တမ္း တင္သူကတင္၊ စာအုပ္စာတမ္း ေဝငွသူက ေဝငွႏွင့္ တက္ညီလက္ညီရွိၾကသည္။ ဤအခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သတိထားမိ ဟန္တူသည္။ တက္ေရာက္လာေသာ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ မ်ားကလည္း မိမိတို႔အေပၚ စာနာေနၾကသည္။ အားေပးၾကသည္။

(၃၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ

(၃၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ

ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံ

          ဇြန္(၂၂)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အလွည့္က အစီအစဥ္(၇)ျဖစ္သည္။ ေန႔လည္ ထမင္းမစားမီလား၊ စားၿပီးမွလား မေသခ်ာ ဘတ္ဂ်က္ကလည္း ေခၽြတာခ်င္ေတာ့ ဝန္ထမ္း(၂)ဦးကိုသာ အစည္းအေဝး ၿပီးဆံုးသည့္ (၂၅)ရက္ေန႔အထိ တက္ေရာက္ေစၿပီး က်န္အဖြဲ႔ဝင္အားလံုးက (၂၂)ရက္ ညတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ရန္ လက္မွတ္က စီစဥ္ၿပီးေနၿပီ။ ေရွ႕ကႏိုင္ငံေတြအေပၚ ဆံုးျဖတ္သြားၾက တာေတြၾကည့္ၿပီး အားရွိလိုက္၊ အားျပတ္လိုက္ႏွင့္ မိမိတို႔အဖြဲ႔ဝင္ေတြကလည္း စိတ္လႈပ္ရွားေနၾကေတာ့ သူတို႔ကိုလည္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ ႏွစ္သိမ့္ရေသးသည္။ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံကို Inscribed လို႔ ေၾကညာလိုက္တာနဲ႔ ညကတည္းက သပ္သပ္ရပ္ရပ္ထည့္ထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအလံကို စနစ္တက်ေထာင္ႏိုင္ဖို႔ သတိထားရန္ လည္း မွာရေသးသည္။ မိမိတို႔အဖြဲ႔ဝင္ေတြ သိပ္ႀကိဳးစားၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္အထိ မနား မေန၊ ေကာ္မတီဝင္ ႏိုင္ငံအဖြဲ႔ေတြ အစည္းအေဝးခန္းအျပင္ ထြက္သြားလွ်င္ လိုက္သြားၿပီး ထပ္မံ ေဆြးေႏြး ၾကႏွင့္ အေတာ္ေလး အားစိုက္ခဲ့ၾကသည္။ သဘာပတိအဖြဲ႔က ေမးလာလွ်င္ သတ္မွတ္အခ်က္ တြင္ ျပန္လည္ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္လည္း ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္ ျပင္ဆင္ၾကသည္။

       ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၁၅၀)နာရီ၊ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအလွည့္ေရာက္ၿပီ။ သဘာပတိက ဖိတ္ေခၚလိုက္ သည္ႏွင့္ စစ္ေဆးအႀကံေပးအဖြဲ႔ (ICOMOS)တာဝန္ရွိသူက ပ်ဴေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ တကြ ၎တို႔၏ မွတ္ခ်က္ကို LED board ေပၚတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးသည္။ ၎တို႔က Deferred ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ ခဲ့သည္။ ၿပီးလွ်င္ သဘာပတိက ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ (၂၁)ႏိုင္ငံ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို ရယူသည့္အခါ မေလးရွား ႏိုင္ငံက စတင္ၿပီး ျမန္မာႏို္င္ငံက တင္သြင္းထားသည့္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာ စံတန္ဖိုးရွိမႈ မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းျပကာ ၎တို႔အေနႏွင့္ Inscribed အျဖစ္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဆြးေႏြး သြားသည္။ ၎ေနာက္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက တစ္ႏိုင္ငံၿပီး တစ္ႏိုင္ငံ ၎တို႔ ဆိုင္းဘုတ္ကို ေထာင္ထားၾကသည္။ ေက်နပ္အားရွိမိပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္၊ ပိုလန္၊ ဂ်ာပန္၊ အိႏၵိယ၊ ဗီယက္နမ္၊ ခရိုေအးရွား၊ ဂ်ာမနီ၊ အယ္လဂ်ီးနီးယား၊ ကိုလံဘီယာ၊ တူရကီ၊ ဆီနီေဂါ၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ာေမကား၊ ကာဇက္ကစၥတန္၊ ကာတာ၊ ဆာဗီးယား စသည့္ႏိုင္ငံ (၁၇)ႏိုင္ငံက ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား၏ ကမၻာ့စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ၊ အေရးပါမႈ၊ ရွားပါးတန္ဖိုးႀကီးမႈ၊ ေဆာင္ရြက္ သူတို႔ ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္မႈ၊ အားထုတ္္မႈတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ထုတ္ၿပီး တခဲနက္ေထာက္ခံ ၾကသည္။ အားလံုးစိတ္ဝင္စားစြာ နားေထာင္ေနၾကသည္။ ကန္႔ကြက္မည့္ႏိုင္ငံမရွိ။ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္(၁)နာရီတြင္ (၃၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ညီလာခံ၏ သဘာပတိျဖစ္သူက ”There are no more comment of objection, I now declare decision 38 com 8B. 28 as adopted on amendment…… “ဟုတူထု ေၾကညာလိုက္ သည္။  ျမန္မာအဖြဲ႔ဝင္(၂)ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံအလံ လႊင့္ထူလိုက္သည္။ လက္ခုပ္သံမ်ား ဆူညံ သြားေတာ့သည္။ တက္ေရာက္လာေသာ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ (၁၈၇)ႏိုင္ငံလံုး ေက်ေက်နပ္နပ္ အားေပးၾကသည္။ ဝိုင္း၍ ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ ၾကသည္။ အေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္မဆိုႏိုင္။ ၿပီးမွ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည္တို႔ကို စနစ္တက် ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ ေထာက္ခံၾကပါၿပီ

ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ ေထာက္ခံၾကပါၿပီ

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ ေထာက္ခံၾကပါၿပီ

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ ေထာက္ခံၾကပါၿပီ

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.