ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းသို႔ ေလ့လာ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္  ဗိႆ ႏိုး ၿမိဳ႕ေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသသို႔ ၁၃-၆-၂၀၁၅ ရက္ေန႔က လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ဗိႆႏိုးေရွးေဟာင္းသုေတသနျပတိုက္၊ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္းအတြင္းရွိ တူးေဖာ္မႈ ကုန္းအမွတ္ (၂ ၊ ၃ ၊ ၄)ရွိ ေစတီ ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ႏွင့္ ကုန္းအမွတ္ (၂၈)ရွိ  အရိုးအိုးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဓေလ့ဆိုင္ရာ တူးေဖာ္ ထိန္းသိမ္းထားမႈ အေျခအေနမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္လည္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဆုံ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

လာေရာက္ႀကိဳဆိုသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼ ခရီးစဥ္တြင္ လာေရာက္ႀကိဳဆိုသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး

ယခုအခါ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကလည္း မိမိတို႔ေဒသအတြင္းရွိ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ပိုမို သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးတက္ရရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာ႔အေမြ အႏွစ္ ၀င္ေရာက္ၿပီးေသာ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ေဒသမ်ားသို႔ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ပိုမို ၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဗိႆနိုး ကုန္းအမွတ္ (၂၊၃၊၄)သို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚစႏၵာခင္က ရွင္းလင္းတင္ျပ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဗိႆနိုး ကုန္းအမွတ္ (၂၊၃၊၄)သို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚစႏၵာခင္က ကုန္းအမွတ္(၂၊၃၊၄) ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပ

ကုန္းအမွတ္ (၂၊၃၊၄) သို႔ ၾကည့္ရႈေလ့လာ

ကုန္းအမွတ္ (၂၊၃၊၄) သို႔ ၾကည့္ရႈေလ့လာ

ကုန္းအမွတ္(၂၈)သို႔ ၾကည့္ရႈေလ့လာ ေနစဥ္

ကုန္းအမွတ္(၂၈)သို႔ ၾကည့္ရႈေလ့လာ ေနစဥ္

 

ဗိႆႏိုးေရွးေဟာင္းသုေတသနျပတိုက္တြင္ ၾကည့္ရႈေလ့လာေနစဥ္

ဗိႆႏိုးေရွးေဟာင္းသုေတသနျပတိုက္တြင္ ၾကည့္ရႈေလ့လာေနစဥ္

Bookmark the permalink.

Comments are closed.