တာရာေဒ၀ီနတ္သမီးႏွင့္ အေျခြအရံမ်ားေက်ာက္ခ်ပ္

တာရာေဒ၀ီနတ္သမီးႏွင့္ အေျခြအရံမ်ားေက်ာက္ခ်ပ္
တာရာေဒ၀ီနတ္သမီးႏွင့္ အေျခြအရံမ်ားေက်ာက္ခ်ပ္

တာရာေဒ၀ီနတ္သမီးႏွင့္ အေျခြအရံမ်ားေက်ာက္ခ်ပ္

တာရာေဒ၀ီနတ္သမီးႏွင့္ အေျခြအရံမ်ားေက်ာက္ခ်ပ္ကုိ သေရေခတၱရာၿမဳိ႕ေဟာင္း၏ အေနာက္ဘက္၊ ေရႊတံခါး ၿမဳိ႕၀င္ေပါက္အနီးရွိ အေဆာက္အအုံ အတြင္းမွ ရရွိသည္။ သီရိေခတၱရာျပတုိက္တြင္ ျပသထားရွိၿပီး၊ အလ်ား (၆)ေပႏွင့္ (၉)လက္မ၊ အနံ (၃)ေပႏွင့္ (၄)လက္မ၊ ထု (၁)ႏွင့္ (၁)လက္မ ရွိသည့္ ေအဒီ (၄)ရာစုမွ (၈)ရာစုအတြင္းမွ ပ်ဴေခတ္လက္ရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ မဟာယာဥ္ဂုိဏ္းဆုိင္ရာ ႐ုပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သဲေက်ာက္ျဖင့္ ထြင္းထု ထားေသာ ေက်ာက္ဆစ္ လက္ရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ တာရာေဒ၀ီနတ္သမီးပုံ ႐ုပ္ၾကြေဖာ္ထားသည္။ ေက်ာက္ျပားသည္ ႏွစ္ပုိင္း
ျပတ္ေနသည္။ Continue reading…

သီဟ၀ိၾကမမင္း၏ ေက်ာက္အ႐ုိးအုိး

သီဟ၀ိၾကမမင္း၏ ေက်ာက္အ႐ုိးအုိး
သီဟ၀ိၾကမမင္း၏ ေက်ာက္အ႐ုိးအုိး

သီဟ၀ိၾကမမင္း၏ ေက်ာက္အ႐ုိးအုိး

၁၉၁၁-၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ၿမဳိ႕၊ ျပည္သာယာရပ္ကြက္၊ ဘုရားႀကီးေစတီေတာ္၏ ေတာင္ဘက္ ကုိက္(၂၀၀)ခန္႕အကြာမွာ တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ အျမင့္ (၂)ေပႏွင့္ (၁)လက္မ၊ လုံးပတ္ (၅)ေပႏွင့္ (၃)လက္မ၊ ထု (၄)လက္မ ရွိ ေအဒီ (၇၁၈) ခန္႕က ပ်ဴေခတ္လက္ရာ ေက်ာက္အ႐ုိးအုိး တစ္လုံးျဖစ္ပါတယ္။
သေရေခတၱရာ ပ်ဴလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ထုံးတမ္းဓေလ့အရ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ အသုံးအေဆာင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သဲေက်ာက္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာ တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အုိး၏ လုံးပတ္ေပၚတြင္ ပ်ဴဘာသာျဖင့္ ကမၸည္းထုိးထားပါတယ္။

ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္
ယင္းပ်ဴစာမ်ားကုိ ေဒါက္တာစီအုိဗလက္ဒင္က ဘာသာျပန္ေသာအခါ “ ၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ၊ ၂ လ ၊ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ၊ သီဟ၀ိၾတမမင္း ၊ နတ္ရြာစံသည္ ၊ သက္ေတာ္ ၄၄ ႏွစ္ ၊ ၉ လ ႏွင့္ ၂၀ ရက္ ” ဟု သီဟ၀ိၾကမမင္း နတ္ရြာစံသည့္ ခုႏွစ္၊ လ၊ ရက္ တုိ႔ကုိ မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ စာေၾကာင္းေရ (၁) ေၾကာင္းသာပါသည့္၊ ေအဒီ (၇၁၈)ခုႏွစ္ထုိး ပ်ဴေက်ာက္ အ႐ုိးအုိးစာ ျဖစ္သည္။

ခရစ္သကၠရာဇ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲတြက္ခ်က္ျခင္း
ယင္းပ်ဴအ႐ုိးအုိးမ်ားရွိ ကမၸည္းစာမ်ားကုိ ေရွးဦးဖတ္႐ႈသူ ေဒါက္တာဗလက္ဒင္သည္ သူရိယ၀ိၾကမမင္း၏ နတ္ရြာစံေသာႏွစ္ကုိ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၆၈၈ စသည္ျဖင့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ကုိ အေျခခံကာ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့သည္။ ေျပာင္းလဲပုံမွာ သကႏွစ္သည္ ခရစ္ႏွစ္ထက္ ၇၈ ခု ငယ္၏။ သကႏွစ္ကုိ ခရစ္ႏွစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲလုိလွ်င္ ၇၈ ခု ထပ္ေပါင္းရသည္။ သကႏွစ္ကုိ ရွာရန္ေရာက္ဆဲ ေကာဇာႏွစ္ကုိ ၿဖဳိထားေသာ ခဆ ပဥၥကိန္း ၅၆၀ ကို ထပ္ေပါင္း ရသည္။ ေဒါက္တာဗလက္ဒင္သည္ ပ်ဴအ႐ုိးအုိး မ်ားရွိ ဂဏန္းအမွတ္အသား မ်ားကုိ ေကာဇာႏွစ္ျဖစ္သည္ဟူကား မဆုိခဲ့ေပ။ သုိ႔ေသာ္ အဆင္ေျပမႈအတြက္ (၅၆၀ + ၇၈ + ၆၃၈) ကုိ ယူကာ ပ်ဴအ႐ုိးအုိးမ်ားရွိ ခုႏွစ္မ်ားကုိ ေပါင္း၍ ခရစ္သကၠရာဇ္ မ်ားသုိ႔  ေျပာင္းလဲေပးခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

ေဗာဓိသတၱဘုရားေလာင္း႐ုပ္ၾကြ

ျပည္ၿမဳိ႕၊ ေမွာ္ဇာေက်းရြာရွိ သီရိေခတၱရာျပတုိက္တြင္ ျပသထားေသာ ေဗာဓိသတၱဘုရားေလာင္း႐ုပ္ၾကြ
ျပည္ၿမဳိ႕၊ ေမွာ္ဇာေက်းရြာရွိ သီရိေခတၱရာျပတုိက္တြင္ ျပသထားေသာ ေဗာဓိသတၱဘုရားေလာင္း႐ုပ္ၾကြ

ျပည္ၿမဳိ႕၊ ေမွာ္ဇာေက်းရြာရွိ သီရိေခတၱရာျပတုိက္တြင္ ျပသထားေသာ ေဗာဓိသတၱဘုရားေလာင္း႐ုပ္ၾကြ

၁၉၂၆-ခုႏွစ္တြင္ သေရေခတၱရာၿမဳိ႕ေဟာင္းအတြင္းမွ တူးေဖာ္ရရွိသည္။ အလ်ား (၆)ႏွင့္ (၃)လက္၊ အနံ (၄)ေပႏွင့္ (၂)လက္မ၊ အျမင့္ (၁)ေပႏွင့္ (၄)လက္မ ရွိၿပီး အပုိင္းပုိင္းျပတ္ေနသည္။ ပ်ဴေခတ္လက္ရာတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး ေအဒီ (၄)ရာစုမွ (၉)ရာစုအတြင္းတြင္ ထုဆစ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
မဟာယာဥ္ဂုိဏ္းဆုိင္ရာ ေဗာဓိသတၱဘုရားေလာင္း႐ုပ္တု အပုိင္းအစျဖစ္သည္။ သဲေက်ာက္ျဖင့္ ထုဆစ္၍ ႐ုပ္ၾကြေဖာ္ထားေသာ ပ်ဴေခတ္လက္ရာျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ၾကြသည္ အပုိင္းပုိင္း ျပတ္ေနသည္။ ေဗာဓိသတၱ ဘုရားေလာင္းသည္ စုလစ္မ်ားတပ္ဆင္ထားေသာ လုိဏ္အတြင္းရွိ ပလႅင္ေပၚ၌ ညာဒူးကုိ ေထာင္၍ ဘယ္ေျခကုိ တြဲလဲခ်လ်က္ထုိင္ေနသည္။ ဘယ္လက္ကုိ ဘယ္ဒူးေပၚတြင္ တင္ထားသည္။ ညာဘက္လက္သည္ ေပ်ာက္ဆုံးေနၿပီး၊ ဘုရားေလာင္းသည္ မကုိဋ္၊ လက္စည္း၊ ေျခက်င္း စသည္တုိ႕ အျပည့္အစုံ ဆင္ျမန္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ေဘး၌ အေျခြအရံ (၂)ဦးပါရွိ၍ ေအာက္ဘက္တြင္ တင္းပုတ္ကုိင္ကာေစာင့္ေရွာက္ ေနေသာ နတ္ဘီလူးအေစာင့္ (၄)ဦးကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။
သေရေခတၱရာေခတ္ဦးပုိင္းတြင္ မဟာယာဥ္ဂုိဏ္းဗုဒၶဘာသာသည္ ေထရ၀ါဒဂုိဏ္းဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ယဥ္ၿပဳိင္ထြန္းကားခဲ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ မဟာယာဥ္ဂိုဏ္းသည္ ခရစ္ႏွစ္ (၁)ရာစုတြင္ အိႏၵိယျပည္၌ စတင္ေပၚေပါက္ လာခဲ့ၿပီး၊ ၄င္း၏ ထူးျခားေသာ၀ါဒမွာ ဘုရားေလာင္းေဗာဓိသတၱ၀ါဒျဖစ္သည္။ ၄င္း၀ါဒအရ လူတုိင္းတြင္ ေဗာဓိသတၱ ဘုရားေလာင္း
ျဖစ္ႏုိင္ေသာ စြမ္းရည္သတၱိရွိေၾကာင္း ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္၏။ ဂ႐ုဏာ၊ ေမတၱာတရားကုိ ရင္၀ယ္ပုိက္လွ်က္ ေဗာဓိသတၱဘုရားေလာင္းမ်ားသည္ ေလာကတြင္ ရွိရွိသမွ် ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါမ်ားအား နိဗၺာန္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည္ဟုဆုိ၏။ ယင္းတာ၀န္မၿပီးမခ်င္း ေလာကကုိ ေစာင့္ေရွာက္လွ်က္ ရွိသည္ဟု ဆုိသည္။ ေဗာဓိသတၱဘုရားေလာင္း ႐ုပ္တုေတာ္တု႔ိတြင္ ေသွ်ာင္ထုံးေတာ္၌ ေစတီငယ္ တစ္ဆူကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ ဤအခ်က္ကုိေထာက္၍ ဆင္းတုေတာ္သည္ သကၤန္းပင္႐ုံ ထားေသာ္လည္း ဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္ မဟုတ္ပဲ ဘုရားအေလာင္း႐ုပ္ပြားေတာ္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ရသည္။

ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္က ပ်ဴေခတ္လက္ရာ ဗုဒၶေက်ာက္ပလႅင္ေတာ္ႀကီး

ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္ကပ်ဴေခတ္လက္ရာ ဗုဒၶေက်ာက္ပလႅင္ေတာ္ႀကီး
ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္ကပ်ဴေခတ္လက္ရာ ဗုဒၶေက်ာက္ပလႅင္ေတာ္ႀကီး

ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္ကပ်ဴေခတ္လက္ရာ ဗုဒၶေက်ာက္ပလႅင္ေတာ္ႀကီး

၁၉၂၅-၂၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ သေရေခတတၱရာၿမဳိ႕ေဟာင္း၏ေတာင္ဘက္ ဆင္မကုိ၀န္တင္ကုန္းမွ တူးေဖာ္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာက္ပလႅင္ႀကီးသည္ မပ်က္ဆီးမီက ပုံစံအတုိင္းရွိခဲ့ၿပီး ေက်ာက္ပလႅင္၏ အ၀န္းမွာ (၂၉)ေပႏွင့္ (၁၀)လက္မ၊ အခ်င္း (၉)ေပႏွင့္ (၆)လက္မ၊ အျမင့္ (၂)ေပႏွင့္ (၄)လက္မ ရွိသည္။ ၁၉၂၅-၂၆ ခုႏွစ္က တူးေဖာ္ခဲ့ရာတြင္ ယခုျပသထားသည့္ ပုံစံအတုိင္း ၄ စိတ္ကြဲေနေသာ ပလႅင္ကုိသာ တူးေဖာ္ရရွိခဲ့ပါသည္။

ေအဒီ (၄)ရာစု မွ (၉)ရာစု အတြင္း၌ ထုဆစ္ထားေသာ ပ်ဴေခတ္ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာ သဲေက်ာက္ပလႅင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ပလႅင္၏ေအာက္ေျခပတ္လည္တြင္ ပန္းခက္ပန္းႏြယ္မ်ားအား အကြက္အလုိက္ ေသသပ္လွပစြာ ပုံေဖာ္ထားသည္။

ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္ကပ်ဴေခတ္လက္ရာ ဗုဒၶေက်ာက္ပလႅင္ေတာ္ႀကီး

ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀၀)ေက်ာ္ကပ်ဴေခတ္လက္ရာ ဗုဒၶေက်ာက္ပလႅင္ေတာ္ႀကီး

ပ်ဴယဥ္ေက်းမႈကုိ ေခတ္ၿပဳိင္ တ႐ုတ္ေရွးေဟာင္းသမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ားအနက္ ေအဒီ (၈၆၄)တြင္ သမုိင္းပညာရွင္ ဖန္ေခ်ာ့ ေရးသားျပဳစုခဲ့ၿပီး အခန္း (၁၀)ခန္းပါ၀င္သည့္ မန္ခ်ဴက်မ္း (Man Chu (or) Man Shu (or) နန္ေစာ) ႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းဦးေဆာင္က်မ္း အခန္း (၁၀)တြင္ ပ်ဴႏုိင္ငံ (ၿမဳိ႕ေတာ္သည္) အ႐ုိင္းတုိ႕၏ ယြန္းခ်န္းၿမဳိ႕ (Yung Chang) ၏ ေတာင္ဘက္ ခရီးေထာက္ ခုႏွစ္ဆယ့္ငါးရက္အကြာတြင္ ရွိသည္။ ထုိႏုိင္ငံတြင္ ေငြဒဂၤါးကုိ သုံးၾကသည္။ ညဳိမဲေရာင္အုတ္ျဖင့္ စက္၀ုိင္းပုံၿမဳိ႕႐ုိးကုိ တည္ေဆာက္သည္။ ၿမဳိ႕တံခါးေပါက္ (၁၂)ခုရွိသည္။ ဘုရင့္နန္းေတာ္ေရွ႕တြင္ ႐ုပ္ပြားေတာ္ (၁)ဆူရွိသည္။ လဟာျပင္တြင္ တင္ျပင္ေခြ ထုိင္ေတာ္မူသည္။ ဥာဏ္ေတာ္ ေပေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ရွိ၏ အေမႊးအႀကဳိင္ကုိ မီး႐ႈိ႕ေစၿပီး အမွားအမွန္ကုိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ေစသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေနာက္ဆုတ္သြားေတာ့သည္။ ကပ္ေရာဂါက်ေရာက္သည့္အခါႏွင့္ တုိင္းေရးျပည္မႈ မေအးခ်မ္းမၿငိမ္သက္ေသာအခါ ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ႐ုပ္ပြားေတာ္ေရွ႕ေမွာက္၌ အေမႊးအႀကဳိင္ကုိ မီး႐ႈိ႕ေစၿပီး မိမိကုိယ္ကုိ အျပစ္တင္၍ မိမိမွားယြင္းေၾကာင္း ၀န္ခံသည္ဟု ပါရွိသည္။