ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား

စႏၵာခင္(ယဥ္ေက်းမႈ)

အပိုင္း(၅)

Lobby ကိုလည္း အစြမ္းကုန္

          ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ ပါရီၿမိဳ႕၊ ယူနက္စကိုဌာနရံုးခ်ဳပ္ရွိ ယူနက္စကို ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဗဟိုဌာနက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးကို လည္းေကာင္း၊ စစ္ေဆးအႀကံေပးအဖြဲ႔ (ICOMOS)အဖြဲ႔တို႔ႏွင့္ လည္းေကာင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲသလို၊ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီ ႏိုင္ငံ(၂၁)ႏိုင္ငံ၏သံအမတ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား၏ အေရးပါမႈ၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀၀)ေက်ာ္ ကတည္းက ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ပညာရွင္အသီးသီး၏ သုေတ သနျပဳ  ေဖာ္ထုတ္ထားရွိမႈ၊ လက္ရွိကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ထားရွိမႈမ်ားကို ၎တို႔ သေဘာေပါက္ေ အာင္ အကိုးအကား၊ အေထာက္အထား ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေျခေျချမစ္ျမစ္ Presentationလုပ္ ရွင္းျပျခင္း၊ အလြတ္ သေဘာ ေမးျမန္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ UNESCO ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Irina Bokova တို႔ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္

ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ UNESCO ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Irina Bokova တို႔ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ေနစဥ္

      ဤေနရာတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီး၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံအမတ္ႀကီးတို႔ပါ တစ္တပ္ တစ္အား ပူးေပါင္း ပါဝင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လည္း ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈျဖင့္ ပိုမိုျဖန္႔က်က္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

          ထိုသို႔ မိတ္ဖြဲ႔ေဆြးေႏြး သတင္းအခ်က္အလက္ ရွင္းလင္းျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ားကို မိမိတို႔အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ယခုမွသာ မဟုတ္၊ ယခင္ညီလာခံမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရယူကာ မိမိတို႔အလွည့္တြင္ ကန္႔ကြက္သူ မရွိေအာင္၊ ဆိုင္းငံ့မခံရေအာင္ ယခုညီလာခံမတိုင္မီ အႀကိဳကာလမ်ား ကတည္းက ျမန္မာကို သိေအာင္၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ကိုသိေအာင္ အစည္းအေဝး၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ စသည့္တို႔တြင္ ႀကံဳတိုင္း မိမိတို႔မိတ္ဖြဲ႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္  ေတြ႕ဆုံၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားစဥ္

ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြး ေျပာၾကားစဥ္

ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပစဥ္

ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပစဥ္

       ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ေတာ့ ကာတာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ (၃၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ ညီလာခံသို႔ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ ဗိသုကာ အသင္း နာယက ဆရာႀကီး ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္၊ ေရွးေဟာင္းသုေတသနဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယညႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက ပါေမာကၡ၊ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားက ေဒသခံေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ပါဝင္ၾကသည့္အျပင္ အဆိုျပဳစာတြဲ ျပဳစု စဥ္က ပါဝင္ခဲ့ၾကေသာ ျပည္ပက ပညာရွင္(၃)ဦးကလည္း ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ ခဲ့ၾကသည္။ အရြယ္စံု၊ ပညာစံု၊ က႑စံုပါဝင္လာ သည္ကလည္း အားတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝး စတင္သည့္ ပထမ(၅)ရက္တြင္ အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ ရရွိၿပီးေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈမ်ားကို သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၾကသည္ျဖစ္ရာ ထို(၅)ရက္လံုးလံုး မိမိတို႔အတြက္ အခြင္သာခဲ့သည္။ ဆံုးျဖတ္ေပးမည့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ (၂၁)ႏိုင္ငံ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ မိမိတို႔ အေမြအႏွစ္အေၾကာင္း ရွင္းျပ၊တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကဘို႔အခ်ိန္ရခဲ့သည္။ကန္႔ကြက္မည့္ ႏိုင္ငံမရွိတာေတာ့ ေသခ်ာသည္။ ေကာ္မတီဝင္ (၂၁)ႏိုင္ငံအနက္ အနည္းဆံုး (၁၂)ႏိုင္ငံေလာက္ေတာ့ ေထာက္ခံေပးဖို႔လိုမည္။ ယခင္ ကတည္း က ေကာ္မတီ သံအမတ္ႀကီးမ်ား၊ အဖြ႔ဲေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးခင္မင္မႈရွိသျဖင့္ လိုလို လားလား ေဆြးေႏြး  ရွင္းျပခြင့္ရေသာ္လည္း မိမိတို႔အေမြအႏွစ္တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စံတန္ဖိုး ႏွင့္ လိုေလာက္သည့္စီမံခန္႔ခြဲေရး အစီအစဥ္မ်ားရွိမွသာ ၎တို႔က ေထာက္ခံေပးႏိုင္ မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေၾကာင့္လည္းမိမိတို႔အဖြဲ႔ဝင္ေတြတစ္ခ်က္မွအလစ္မေပး၊အေျခအေနေပးလွ်င္ ေပးသလို ေကာ္မတီဝင္ႏိုင္ငံ အသီးသီးႏွင့္ေတြ႔ဆံု ရွင္းျပၾကသည္။ သူမ်ားနားခ်ိန္လည္း အလြတ္ မေပး၊ ေကာ္ဖီေသာက္ခ်ိန္လည္း အလြတ္မေပး၊ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးၾက၊ ပညာရွင္ အခ်င္းခ်င္းရွင္းျပၾကႏွင့္ ၾကာေတာ့ ျမန္မာကိုျမင္လွ်င္ ေရွာင္ေျပးၾကေတာ့မလားေတာင္ ေတြးမိသည္။ ယခုေတာ့ ျပန္ေတြး၊ ျပန္ေျပာ၊ ၿပံဳးစရာ၊ ရယ္စရာ၊ ထိုစဥ္ကေတာ့ အေတာ္ပင္ စိတ္ေမာခဲ့ၾကသည္။ ပါလာေသာ ေဒသခံအဖြဲ႔ကလည္း စိတ္ပူၾကသည္။ ဘာသာေရးလုပ္သူကလည္း ေမတၱာပို႔ဆုေတာင္း၊ မွတ္တမ္း တင္သူကတင္၊ စာအုပ္စာတမ္း ေဝငွသူက ေဝငွႏွင့္ တက္ညီလက္ညီရွိၾကသည္။ ဤအခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သတိထားမိ ဟန္တူသည္။ တက္ေရာက္လာေသာ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ မ်ားကလည္း မိမိတို႔အေပၚ စာနာေနၾကသည္။ အားေပးၾကသည္။

(၃၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ

(၃၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ

ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံ

          ဇြန္(၂၂)ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အလွည့္က အစီအစဥ္(၇)ျဖစ္သည္။ ေန႔လည္ ထမင္းမစားမီလား၊ စားၿပီးမွလား မေသခ်ာ ဘတ္ဂ်က္ကလည္း ေခၽြတာခ်င္ေတာ့ ဝန္ထမ္း(၂)ဦးကိုသာ အစည္းအေဝး ၿပီးဆံုးသည့္ (၂၅)ရက္ေန႔အထိ တက္ေရာက္ေစၿပီး က်န္အဖြဲ႔ဝင္အားလံုးက (၂၂)ရက္ ညတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ရန္ လက္မွတ္က စီစဥ္ၿပီးေနၿပီ။ ေရွ႕ကႏိုင္ငံေတြအေပၚ ဆံုးျဖတ္သြားၾက တာေတြၾကည့္ၿပီး အားရွိလိုက္၊ အားျပတ္လိုက္ႏွင့္ မိမိတို႔အဖြဲ႔ဝင္ေတြကလည္း စိတ္လႈပ္ရွားေနၾကေတာ့ သူတို႔ကိုလည္း တည္ၿငိမ္ေအာင္ ႏွစ္သိမ့္ရေသးသည္။ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံကို Inscribed လို႔ ေၾကညာလိုက္တာနဲ႔ ညကတည္းက သပ္သပ္ရပ္ရပ္ထည့္ထားတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအလံကို စနစ္တက်ေထာင္ႏိုင္ဖို႔ သတိထားရန္ လည္း မွာရေသးသည္။ မိမိတို႔အဖြဲ႔ဝင္ေတြ သိပ္ႀကိဳးစားၾကသည္။ ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္အထိ မနား မေန၊ ေကာ္မတီဝင္ ႏိုင္ငံအဖြဲ႔ေတြ အစည္းအေဝးခန္းအျပင္ ထြက္သြားလွ်င္ လိုက္သြားၿပီး ထပ္မံ ေဆြးေႏြး ၾကႏွင့္ အေတာ္ေလး အားစိုက္ခဲ့ၾကသည္။ သဘာပတိအဖြဲ႔က ေမးလာလွ်င္ သတ္မွတ္အခ်က္ တြင္ ျပန္လည္ ေျဖဆိုႏိုင္ရန္လည္း ေကာင္းသထက္ ေကာင္းေအာင္ ျပင္ဆင္ၾကသည္။

       ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ (၁၁၅၀)နာရီ၊ မိမိတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအလွည့္ေရာက္ၿပီ။ သဘာပတိက ဖိတ္ေခၚလိုက္ သည္ႏွင့္ စစ္ေဆးအႀကံေပးအဖြဲ႔ (ICOMOS)တာဝန္ရွိသူက ပ်ဴေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ တကြ ၎တို႔၏ မွတ္ခ်က္ကို LED board ေပၚတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးသည္။ ၎တို႔က Deferred ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳ ခဲ့သည္။ ၿပီးလွ်င္ သဘာပတိက ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ (၂၁)ႏိုင္ငံ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို ရယူသည့္အခါ မေလးရွား ႏိုင္ငံက စတင္ၿပီး ျမန္မာႏို္င္ငံက တင္သြင္းထားသည့္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာ့လံုးဆိုင္ရာ စံတန္ဖိုးရွိမႈ မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ထုတ္ရွင္းလင္းျပကာ ၎တို႔အေနႏွင့္ Inscribed အျဖစ္ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဆြးေႏြး သြားသည္။ ၎ေနာက္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားက တစ္ႏိုင္ငံၿပီး တစ္ႏိုင္ငံ ၎တို႔ ဆိုင္းဘုတ္ကို ေထာင္ထားၾကသည္။ ေက်နပ္အားရွိမိပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္၊ ပိုလန္၊ ဂ်ာပန္၊ အိႏၵိယ၊ ဗီယက္နမ္၊ ခရိုေအးရွား၊ ဂ်ာမနီ၊ အယ္လဂ်ီးနီးယား၊ ကိုလံဘီယာ၊ တူရကီ၊ ဆီနီေဂါ၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ာေမကား၊ ကာဇက္ကစၥတန္၊ ကာတာ၊ ဆာဗီးယား စသည့္ႏိုင္ငံ (၁၇)ႏိုင္ငံက ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား၏ ကမၻာ့စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ၊ အေရးပါမႈ၊ ရွားပါးတန္ဖိုးႀကီးမႈ၊ ေဆာင္ရြက္ သူတို႔ ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္မႈ၊ အားထုတ္္မႈတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳေဖာ္ထုတ္ၿပီး တခဲနက္ေထာက္ခံ ၾကသည္။ အားလံုးစိတ္ဝင္စားစြာ နားေထာင္ေနၾကသည္။ ကန္႔ကြက္မည့္ႏိုင္ငံမရွိ။ ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္(၁)နာရီတြင္ (၃၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ညီလာခံ၏ သဘာပတိျဖစ္သူက ”There are no more comment of objection, I now declare decision 38 com 8B. 28 as adopted on amendment…… “ဟုတူထု ေၾကညာလိုက္ သည္။  ျမန္မာအဖြဲ႔ဝင္(၂)ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံအလံ လႊင့္ထူလိုက္သည္။ လက္ခုပ္သံမ်ား ဆူညံ သြားေတာ့သည္။ တက္ေရာက္လာေသာ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ (၁၈၇)ႏိုင္ငံလံုး ေက်ေက်နပ္နပ္ အားေပးၾကသည္။ ဝိုင္း၍ ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ ၾကသည္။ အေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္မဆိုႏိုင္။ ၿပီးမွ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည္တို႔ကို စနစ္တက် ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ ေထာက္ခံၾကပါၿပီ

ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ ေထာက္ခံၾကပါၿပီ

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ ေထာက္ခံၾကပါၿပီ

ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ ေထာက္ခံၾကပါၿပီ

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းသို႔ ေလ့လာ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္  ဗိႆ ႏိုး ၿမိဳ႕ေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသသို႔ ၁၃-၆-၂၀၁၅ ရက္ေန႔က လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ဗိႆႏိုးေရွးေဟာင္းသုေတသနျပတိုက္၊ ဗိႆႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္းအတြင္းရွိ တူးေဖာ္မႈ ကုန္းအမွတ္ (၂ ၊ ၃ ၊ ၄)ရွိ ေစတီ ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ႏွင့္ ကုန္းအမွတ္ (၂၈)ရွိ  အရိုးအိုးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဓေလ့ဆိုင္ရာ တူးေဖာ္ ထိန္းသိမ္းထားမႈ အေျခအေနမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္လည္း ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဆုံ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

လာေရာက္ႀကိဳဆိုသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼ ခရီးစဥ္တြင္ လာေရာက္ႀကိဳဆိုသည့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး

ယခုအခါ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကလည္း မိမိတို႔ေဒသအတြင္းရွိ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ပိုမို သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးတက္ရရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာ႔အေမြ အႏွစ္ ၀င္ေရာက္ၿပီးေသာ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ေဒသမ်ားသို႔ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ပိုမို ၀င္ေရာက္ေလ့လာၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဗိႆနိုး ကုန္းအမွတ္ (၂၊၃၊၄)သို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚစႏၵာခင္က ရွင္းလင္းတင္ျပ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဗိႆနိုး ကုန္းအမွတ္ (၂၊၃၊၄)သို႔ေရာက္ရွိစဥ္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚစႏၵာခင္က ကုန္းအမွတ္(၂၊၃၊၄) ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာႏွင့္ သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပ

ကုန္းအမွတ္ (၂၊၃၊၄) သို႔ ၾကည့္ရႈေလ့လာ

ကုန္းအမွတ္ (၂၊၃၊၄) သို႔ ၾကည့္ရႈေလ့လာ

ကုန္းအမွတ္(၂၈)သို႔ ၾကည့္ရႈေလ့လာ ေနစဥ္

ကုန္းအမွတ္(၂၈)သို႔ ၾကည့္ရႈေလ့လာ ေနစဥ္

 

ဗိႆႏိုးေရွးေဟာင္းသုေတသနျပတိုက္တြင္ ၾကည့္ရႈေလ့လာေနစဥ္

ဗိႆႏိုးေရွးေဟာင္းသုေတသနျပတိုက္တြင္ ၾကည့္ရႈေလ့လာေနစဥ္

ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား

စႏၵာခင္(ယဥ္ေက်းမႈ)

အပိုင္း(၄)

ခက္ခက္ခဲခဲ

          ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ေရွးဦးစြာ စာတြဲ မူၾကမ္း (Draft Nomination Dossier)ကို ယူနက္စကို၊ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ဗဟိုဌာန (World Heritage Centre)သုိ႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ ဗဟိုဌာနက ေျမပံုမ်ား အပါအဝင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပ၍ ေတာင္းခံခဲ့သျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနမ်ားႏွင့္ ျပင္ပ ကုမၸဏီမ်ား၏ အကူအညီရယူကာ လုိအပ္သည့္ ေျမပံုမ်ား ထပ္မံျပဳစုၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာလတုိ႔တြင္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ ဗဟိုသို႔ ျဖည့္စြက္တင္ျပခ်က္ (Additional Information I)ကို ေပးပို႔ခဲ့သည္။

          ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ စာတြဲ (Complete Nomination Dossier) ကို အခ်ိန္မီတင္သြင္းႏုိင္ခဲ့သည္။သို႔ေသာ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးသျဖင့္လက္မခံေၾကာင္း ျပန္ၾကားလာျပန္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ တင္သြင္းပါမွ ၂၀၁၄ ခုနွစ္၊ ဇြန္လတြင္ က်င္းပမည့္ ကမၻာ့အေမြ အႏွစ္ ေကာ္မတီ ညီလာခံ(World Heritage Committee)တြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ညွိႏႈိင္း ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒အေနျဖင့္ ယူနက္စကို ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံသို႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ ဗဟုိဌာနက အေၾကာင္းၾကားလာေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မီ ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု စာတြဲ တင္သြင္းမႈကို လက္ခံ ေပးေစ လိုေၾကာင္း၊ …….. စသည္ျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သည္။

          သုိ႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက တင္သြင္းခဲ့ေသာ စာတြဲကို လက္ခံ လိုက္ပါေၾကာင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့သည္။ မိမိတို႔ ဘက္ကလည္း လုိအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ေဆာင္ရြက္ကာ (Additional Information II)ကို ထပ္မံတင္သြင္း ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ပထမဦးဆံုး အေတြ႔အၾကံဳျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ စစ္ေဆး အၾကံေပးအဖြဲ႕ လာေရာက္ စစ္ေဆးရာတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔မႈရွိေစေရး၊ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတြင္ ရလဒ္ေကာင္းေစေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ပညာရွင္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔ျဖင့္ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။

pr 2-2အထူးပင္ ေလးစားစရာ

          ဤတြင္ မျဖစ္မေန ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ စစ္ေဆးအၾကံေပးအဖြဲ႔ လာေရာက္ မစစ္ေဆးမီ မိမိတို႔ဘက္က အခ်ိန္မီ ကြင္းဆင္းရမည္ျဖစ္ရာ သက္ဆုိင္ရာ လူငယ္ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ ဆရာႀကီးမ်ားပါ လိုက္ပါ ကြင္းဆင္း ခဲ့ၾကသည္။ မိုးရာသီ ဇူလိုင္လ၊ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း(၃)ၿမိဳ႕လံုး ခရီးရွည္၊ မိုးထဲေလထဲတြင္ အသက္ပင္ (၈၀)ေက်ာ္ျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆရာႀကီး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ညြန္႔က စိတ္အားထက္သန္ စြာျဖင့္   လိုက္ပါခဲ့သလို  ၊ ပညာရွင္ အၿငိမ္းစားဆရာႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာတိုးလွ၊                        မႏုႆ ဦးေက်ာ္ဝင္း၊ ေဒါက္တာေက်ာ္လတ္၊ ဦးစန္းဝင္း တို႔၏ ေစတနာ ထက္သန္မႈသည္ မ်ိဳးဆက္သစ္ မ်ားအတြက္ အတုယူစရာ၊ အထူးပင္ ေလးစား ဂုဏ္ယူစရာ ျဖစ္ေစ သည္။

စစ္ေဆးၾကၿပီ

          စစ္ေဆးအၾကံေပးအဖြဲ႔ (Advisory Bodies of ICOMOS – INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES )က ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသူ Dr. Susan Mc. Iymotos က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဗိႆနုိ္းၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္း တုိ႔ကို လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဟန္လင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းကိုလည္းေကာင္း ကြင္းဆင္း စစ္ေဆး ခဲ့သည္။ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာ စစ္ေဆးႏိုင္ ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း ရဟတ္ယာဥ္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ သျဖင့္ ေကာင္းကင္မွေရာ၊ ေျမျပင္မွာပါ ေကာင္းစြာ ေလ့လာ စစ္ေဆးႏုိင္ခဲ့သည္။ အေမြအႏွစ္တို႔၏ ထူးျခားထင္ရွားသည့္ တန္ဖိုးကို ျမင္ေတြ႔ႏုိင္သလို သက္ဆိုင္ရာ ဇုန္မ်ားအတြင္း ဟိုးယခင္က တူးထားေသာ ေျမနီက်င္းမ်ား၊  ေက်ာက္စရစ္က်င္းမ်ား ၊ ေရႊက်င္ထားသည့္ေနရာမ်ား စသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ျပခံခဲ့ရပါသည္။

ယဥ္ေက်းမႈဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ ICOMS Expert မွ ပ်ဴၿမဳိ႕ေဟာင္းမ်ားသုိ႔ လာေရာက္စစ္ေဆးေနစဥ္

ယဥ္ေက်းမႈဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ ICOMS Expert မွ ပ်ဴၿမဳိ႕ေဟာင္းမ်ားသုိ႔ လာေရာက္စစ္ေဆးေနစဥ္

ယဥ္ေက်းမႈဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ ICOMS Expert မွ ပ်ဴၿမဳိ႕ေဟာင္းမ်ားသုိ႔ လာေရာက္စစ္ေဆးေနစဥ္

ယဥ္ေက်းမႈဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ ICOMS Expert မွ ပ်ဴၿမဳိ႕ေဟာင္းမ်ားသုိ႔ လာေရာက္စစ္ေဆးေနစဥ္

     ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီ၏ အႀကံေပးအဖြဲ႔(ICOMOS)၏ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ျဖစ္ေသာ ” Deferred” ကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ဗဟိုဌာနမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အနည္းငယ္ ရွင္းျပလိုပါသည္။ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ျဖစ္ေရး တင္သြင္းသည့္ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ဇြန္လတြင္ က်င္းပေသာ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီ ညီလာခံတြင္ ဆံုးျဖတ္ေၾကညာပါသည္။ ဦးစြာ အႀကံေပး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ (ICOMOS) က (က) တင္ျပလာေသာ စာတြဲကို စစ္ေဆးျခင္း၊ (ခ) အေမြအႏွစ္ေနရာအား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္းျပဳၿပီး ေနာက္ဧၿပီလတြင္ ၎တို႔၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ဗဟိုဌာနသို႔ ေပးပို႔ပါသည္။ ၎ဌာနက သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံသို႔ အေၾကာင္းၾကားကာစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၏မွတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံက ျပန္လည္ရွင္းလင္း   ေခ်ပႏိုင္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ (Factual Error)အခ်က္အလက္ အေထာက္အထား ဆိုင္ရာ မွားယြင္းေၾကာင္း တင္ျပခ်က္ကို ျပန္လည္တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ ၎ေနာက္ ဇြန္လတြင္ က်င္းပေသာ ကမၻာ့ အေမြအႏွစ္ညီလာခံတြင္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနျဖင့္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္(၂၁)ႏိုင္ငံက ဆံုးျဖတ္ ပါသည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ (၄)မ်ဳိး

          Inscribed       –    ကမၻာ့စာရင္းဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း

          Referred        –    အနည္းငယ္ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေနာက္ႏွစ္တြင္

                                       ကမၻာ့စာရင္းဝင္ ျဖစ္ျခင္း

        Deferred           –    ကမၻာ့စာရင္းဝင္ႏိုင္ေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား ျပည့္စံုေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕လိုအပ္ခ်က္

                                    မ်ား၊ ျဖည့္စြက္ေရးသားျခင္း၊စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ

                                       စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႔က ျပန္လည္စစ္ေဆးၿပီး စာရင္းဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း

                                     (၂ ႏွစ္ မွ ၃ ႏွစ္ အထိ ထပ္မံၾကာျမင့္ပါသည္)

     Not to be       –    ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမဟုတ္ျခင္း၊

     inscribed

စစ္ေဆးအႀကံေပးအဖြဲ႕ (ICOMOS) က မိမိတို႔ ၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားအေပၚ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ Deferred ဆိုသည္ကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းခြင့္ (အမွားျပင္ဆင္ခ်က္)ရွိသည္ႏွင့္အညီ  ျပန္လည္ ဆန္းစစ္ၾကရပါသည္။ မိမိတို႔ဘက္က ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ယူနက္စကိုက ပညာရွင္မ်ား၊ စာတြဲျပဳစုေရးဆြဲစဥ္က ပါဝင္ခဲ့သူမ်ား၊ အျခားႏိုင္ငံျခားမ်ားက ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္အေတြ႔အႀကံဳ အသိမိတ္ေဆြ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပလူပ်ံေအာင္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ၾကရပါ ေတာ့သည္။

     စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔၏ ေထာက္ျပခ်က္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ဘက္က လိုအပ္သည္မ်ား၊ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ရန္မ်ားရွိသလို၊ စစ္ေဆးသူတို႔ဘက္ကလည္း ပ်ဴေခတ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္တို႔ကို ေကာင္းစြာ သေဘာမေပါက္၍  ေထာက္ျပသည္လည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ ၎တို႔ကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ စိတ္ပူစရာေတာ့ ျဖစ္ေနၿပီ။

     ယခုႏွစ္ က်င္းပမည့္ (၃၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီညီလာခံတြင္ စာရင္းဝင္အျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ဖို႔ ျဖစ္မွျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလား၊ ဒီတစ္ခုမရေသးလွ်င္ ေရွ႕ဆက္တင္သြင္းမည့္ အေမြအႏွစ္ မ်ားအတြက္ ဆက္တိုက္ ေနာက္က်သြားေတာ့မည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း Inscribed အထိေတာ့ အဆင့္ေက်ာ္၍ မရႏိုင္။ Referred အဆင့္ အထိေလာက္သာရေကာင္းရႏိုင္သည္ဟု သုံုးသပ္ၾကသည္။ ကံအားေလ်ာ္စြာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ၊ ဝန္ႀကီးက ဖိတ္ၾကားလာသျဖင့္ ပါရီၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား

စႏၵာခင္ (ယဥ္ေက်းမႈ)

အပိုင္း(၃)

   ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ “ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား” ႏွင့္ပတ္သက္၍ အပိုင္း(၁)(၂)တြင္ ကမၻာ့အဆင့္ သတ္မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား၊စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္စီမံေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ်မ်ားကို  ေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္။ ယခု အပိုင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံု အဆင့္္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

ေနာက္ခံအက်ဥ္း

          ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား၊ သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝေရာေႏွာေနသည့္ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ထားၾကရာ အဆိုပါ အေမြအႏွစ္ မ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ေစေရး၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ (UNESCO) က ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ကြန္ဗင္းရွင္း (Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972) သေဘာတူညီခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကြန္းဗင္းရွင္းဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ မိမိႏုိင္ငံ၏ အေမြအႏွစ္ မ်ားကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ တင္သြင္းခြင့္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ကြန္ဗင္းရွင္းအဖြဲ႕ဝင္ (၁၈၇)ႏုိင္ငံရွိၿပီး ကမၻာ႔ အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ (၂၁)ႏုိင္ငံကို ၎တုိ႔အနက္မွ ထပ္မံေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ၾကပါသည္။

     ျမန္မာႏုိင္ငံအေနႏွင့္လည္း မိမိတုိ႔၏ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အဆုိပါ World Heritage Convention သေဘာတူညီခ်က္ကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည္။

          ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ပုဂံကုိ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ျဖစ္ေရး တင္သြင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကမၻာ႔အေမြအႏွစ္ စာရင္း တင္သြင္းလိုလွ်င္ ဦးစြာအဆုိျပဳစာရင္း Tentative List ကို ျပဳစု တင္သြင္းရပါသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပဒါးလင္းဂူ၊ ပုဂံ၊ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား၊ ေျမာက္ဦးစသည့္တုိ႔ အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ အေမြ အႏွစ္ (၈)ခုကို ယူနက္စကိုသုိ႔ အဆိုျပဳ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခဲ့သည္။

          ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ က်င္းပေသာ ယူနက္စကို၊ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ မိမိတုိ႔ တင္သြင္းေသာ အဆိုျပဳစာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးစြာေဆာင္ရြက္ထားရမည္တုိ႔ကို ယူနက္စကုိ က ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

  • ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ ျပ႒ာန္းရန္၊
  • သက္ဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသမ်ားအတြက္ ဇုန္နယ္နိမိတ္မ်ား သတ္မွတ္ရန္၊
  • ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမည့္ အစီအစဥ္ မ်ား ေရးဆြဲရန္။

    သို႔ျဖစ္ရာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ကာကြယ္္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒကုိ ထုတ္ျပန္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ဆက္တုိက္ ထုတ္ျပန္ ျပ႒ာန္း ခဲ့ပါသည္။

s      ထို႔အတူ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေဒသ အသီးသီးကိုလည္း ဦးစားေပးအလုိက္ ဇုန္နယ္နိမိတ္မ်ား သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ယခုအခါ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ဇုန္ (၄၆)ဇုန္ ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားအနက္

  • သမိုင္းတန္ဖိုး (Historical Value)
  • ေရွးေဟာင္းသုေတသနတန္ဖိုး (Archaeological Value)
  • ဗိသုကာႏွင့္ အႏုလက္ရာတန္ဖိုး (Architectural and Artistic Value)
  • ပ်က္စီးရန္အတြက္ စိုးရိမ္သည့္ အေျခအေန (Monument in Danger) တို႔အေပၚ မူတည္ၿပီး ဦးစားေပး ထိန္းသိမ္း လ်က္ရွိသည္။

ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား ကမၻာ့အေမြအႏွစ္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္ဆင့္

          အဆိုပါ အခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ တစ္ဖက္မွလည္း မိမိတို႔ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ကမၻာ့စာရင္းဝင္ျဖစ္ေရးအတြက္ ယူနက္စကိုႏွင့္ ဆက္သြယ္ ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

          ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုျပဳထားသည့္ အေမြအႏွစ္စာရင္းမ်ားအား ျပန္လည္ သံုးသပ္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း(၃)ခုကို ဦးစြာေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ဘာေၾကာင့္ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ကို အပုိင္း(၁)တြင္ ေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္သည္။ဦးဆံုးတင္သြင္းခဲ့သည့္အေမြအႏွစ္ကိုအထစ္အေငါ့မရွိ  ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရရွိေစလိုသျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတြက္ အခက္အခဲနည္းမည့္ အခ်က္ကိုလည္း စဥ္းစားရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဟန္လင္း၊ ဗိႆႏိုး၊ သေရေခတၱရာ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေထာက္အထားမ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္စာရင္း ျပဳစုျခင္း၊ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း တင္သြင္းျခင္းဆို္င္ရာ သင္တန္း၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ျခင္း၊ ေလ့လာသင္ၾကား အေတြ႔အၾကံဳယူျခင္း မ်ား  ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ယူနက္စကိုႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ (အီတလီႏိုင္ငံ)တုိ႔မွ နည္းပညာ အကူအညီႏွင့္ ဘ႑ာေငြ အေထာက္အပံ့ ရရွိခဲ့ရာ ယူနက္စကုိ အဖြဲ႕၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ားပါဝင္္၍အဆိုျပဳစာတြဲ(NominationDossier) ျပဳစုေရးသားခဲ့ၾကသည္။  ျပည္တြင္းပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားက ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ ျမန္္မာႏုိင္ငံ ဗိသုကာအသင္းမွ ပညာရွင္မ်ား၊ မိမိတို႔ ဌာနက အၿငိမ္းစားပညာရွင္ႀကီးမ်ား၊ သမိုင္းပညာရွင္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ခဲ့သလို ျပည္ပပညာရွင္မ်ား (International Experts) အေနျဖင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ကမၻာ႔အေမြ အႏွစ္ရရွိေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ မ်ားစြာအေတြ႕အၾကံဳရွိခဲ့ေသာ ယူနက္စကို ပညာရွင္ မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား Dr. Richard Engelhdt ၊ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသား Mr. Pierre Pichard ၊ အီတလီႏုိင္ငံသား Dr. Mauro Cucarzi ၊ ပ်ဴႏွင့္ပတ္သက္္၍ ႏွစ္ေပါင္း (၄၀)ခန္႔ သုေတ သန ျပဳထားသူ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ Cambridge University မွ ပါေမာကၡ Dr. Janice Stargard , SOAS University မွ သုေတသီ Dr. Elizabeth Moore တုိ႔ အပါအဝင္ ပညာရွင္ (၇)ဦး ပါဝင္ၾကသည္။

       အဆိုျပဳ စာတြဲေရးသားျပဳစုရာတြင္ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္း (၃)ခုလံုးရွိ အေမြအႏွစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အေဆာက္အအံု တစ္ခုခ်င္း အေသးစိတ္ ဓာတ္ပံု၊ ပံုဆြဲ၊ ေျမပံုမွတ္တမ္းမွတ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပျခင္း၊ သုေတသန ျပဳထားမႈမ်ား၊ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈမ်ား၊ ပထဝီေျမျပင္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ အေထာက္အထားမ်ား၊ အဆိုပါ ေျမေပၚေျမေအာက္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား  ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္တုိ႔ကိုသတ္မွတ္ထားေသာစာတြဲပံုစံ  ႏွင့္ ေရးသားတင္ျပ ခဲ့ပါသည္။

NominationDossierBook

     တစ္ဖက္ကလည္း ယူနက္စကိုက ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား စီစဥ္ေပးၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္သင္တန္း၊ ထိန္းသိမ္းေရးသင္တန္း၊ သုေတသနျပဳျခင္း၊ ေျမျပင္ ပထဝီဆုိင္ရာ သင္တန္း (Geographical Information System) မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အခ်ိန္မီ တင္ျပရမည့္ စာတြဲတြင္ အခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၾကြင္းက်န္ရစ္မႈ မရွိဘဲ ျပည္စံုစြာ ေဖာ္ျပႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနရသလို၊ ကြင္းဆင္းသုေတသန ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း လိုအပ္ေသာအေထာက္အထား၊ အခ်က္အလက္မ်ားအခ်ိန္မီ ေပးႏုိင္ေရးအတြက္လည္း  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါ သည္။

          ပ်ဴေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕မ်ား ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဌာနရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား မိမိတို႔၏ သက္ဆုိင္ရာ၊ ကၽြမ္းက်င္ရာ၊ က်ရာအခန္းမွ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ သုေတသနႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး ဟူေသာ လုပ္ငန္း က႑အသီးသီးတြင္ ပံုမွန္ထက္ပို၍ အားစိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရသည္။

ဟန္လင္း ကုန္းအမွတ္ HL-9 အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးစဥ္

ဟန္လင္း ကုန္းအမွတ္ HL-9 အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးစဥ္

          အဆိုျပဳ စာတြဲ ေရးသားျပဳစုေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သကဲ့သုိ႔ ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕၊ အၾကံေပးအဖြဲ႕၊ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (PYU Cities Coordination Committee – PYU COM) ဖြဲ႕စည္းၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီး အသီးသီးတုိ႔က အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီး ဌာန၊ ေျမတုိင္းဦးစီးဌာန၊ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၊ ေၾကးတုိင္ႏွင့္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနတိို႔ကလည္း ၎တို႔၏ ဌာနလုပ္ငန္း တာဝန္က တစ္ဖက္၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေပးရသည္က တစ္ဖက္ အေတာ္ေလးေတာ့ ပင္ပန္းခဲ့ၾကသည္။

          တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္ရတာေတြက မသက္သာလွပါ။ ေဒသခံျပည္သူမ်ား နားလည္လာၿပီး ဝိုင္းဝန္း ပါဝင္ေရးကလည္း အေရးပါလွသည္။ ေက်းရြာ (၃)၊ (၄)ရြာ စုၿပီး အသိပညာေပးရသည္လည္း ရွိသည္။ တစ္အိမ္ တက္ဆင္း လိုက္လံရွင္းလင္းျပျခင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ရံုးမ်ားတြင္ စုေဝး၍ သြားေရာက္ရွင္းျပျခင္း၊ သတင္း media အကူအညီ၊ အႏုပညာရွင္တုိ႔၏ အကူအညီျဖင့္လည္း ဘက္ေပါင္းစံုက အသိပညာ ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ စည္းရံုးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက သည္။ ေဒသခံမ်ားကလည္း လိုလိုလားလား အားတက္သေရာပင္၊ သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ေဟာင္း(၃)ေနရာ လံုးမွာ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၾကသည္။ မိမိတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ အစီအစဥ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊  ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုအေမြအႏွစ္ရွိရာ  ေနရာမ်ားသို႔   ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ႏွင့္အတူ ေဟာေျပာပြဲ၊ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚစႏၵာခင္ ၊ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ေဒသခံ ျပည္သူ မ်ားကို အသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း ေဆာင္ရြက္စဥ္

ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒၚစႏၵာခင္ ၊ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ေဒသခံ ျပည္သူ မ်ားကို အသိပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္း ေဆာင္ရြက္စဥ္