ဘုရားႀကီးေစတီေတာ္

Pha_Yar_Gyi_Pagoda at Sri Ksetra
Pha_Yar_Gyi_Pagoda at Sri Ksetra

Pha_Yar_Gyi_Pagoda at Sri Ksetra

ျပည္ၿမဳိ႕၊ ျပည္သာယာရပ္ကြက္၊ သေရေခတၱရာ ၿမဳိ႕ေဟာင္း၏ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ဘုရားႀကီးေစတီေတာ္၏ ဥာဏ္ေတာ္မွာ အျမင့္ေပ (၁၃၉)ေပ၊ လုံးပတ္ေတာ္ (၃၀၇) ေပ ရွိပါသည္။ ပ်ဴေခတ္အေစာပုိင္းတြင္ တည္ထားခဲ့ေသာ ေစတီတစ္ဆူျဖစ္ၿပီး၊ ဘုရားမာေစတီႏွင့္ ပုံသ႑ာန္ဆင္တူၿပီး၊ တစ္ေခတ္တစ္ကာလတြင္ တည္ထားခဲ့ေသာ ေစတီတစ္ဆူျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ ေစတီအတြင္း အုတ္အျပည့္စီထားေသာ ငွက္ေပ်ာဖူးပုံသ႑ာန္ ျဖစ္၍ ပစၥယာ (၅)ဆင့္ရွိၿပီး၊ ေစတီေတာ္၏ ရင္ျပင္ေတာ္မွာ ေထာင့္(၈)ေထာင့္ ပါရွိကာ၊ ရင္ျပင္အား အုတ္စီထား ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေစတီဘုရားတည္ထား Continue reading…

ဘုရားမာေစတီေတာ္

ဘုရားမာေစတီေတာ္

သေရေခတၱရာ ၿမဳိ႕ေဟာင္း၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ တည္ရွိပါသည္။ ဘုရားႀကီးေစတီေတာ္၏ ဥာဏ္ေတာ္မွာ အျမင့္ေပ (၁၃၈)ေပ၊ လုံးပတ္ေတာ္ (၃၁၂)ေပ ရွိပါသည္။ ပ်ဴေခတ္ အေစာပုိင္းတြင္ တည္ထား ခဲ့ေသာ ေစတီတစ္ဆူျဖစ္ၿပီး၊ ဘုရားႀကီးေစတီႏွင့္ ပုံသ႑ာန္ဆင္တူၿပီး၊ တစ္ေခတ္တစ္ကာလတြင္ တည္ထားခဲ့ေသာ ေစတီတစ္ဆူျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကပါသည္။ ေစတီအတြင္း အုတ္အျပည့္စီထားေသာ ငွက္ေပ်ာဖူး ပုံသ႑ာန္ ျဖစ္၍ ပစၥယာ (၃)ဆင့္ရွိၿပီး၊ ေစတီေတာ္၏ ရင္ျပင္ေတာ္မွာ ေထာင့္(၈)ေထာင့္ ပါရွိကာ၊ ရင္ျပင္အား အုတ္စီထား Continue reading…

Lay Myet Hna Temple (9th -13th century A.D) at Sri Ksetra Heritage Zone

Lay Myet Hna Temple (9th -13th century A.D)

Location
– South of Sri Ksetra ancient pyu city and near the Baw Baw Gyi Stupa

Type of Building
– Receding terraces of above portion are seen like as stepped roof

Plan and Dimesion
– East West 7m and North South 7m
– Height 6m

Construction(Brick/Stone/Wood)
– Brick Masonry
– Since 1907-08 to the present day regular conservation works 7 times

Present Condition
– 4 interior niches placed stone steel of Buddha images were conserved
– to strengthen made with iron frame

Construction Period and Chronology
– Estimate 9th -13th century A.D

General
– small square temple
– temple with solid core
– one of the distinctive among the Sri Ksetra tamples with 4

ေဘာေဘာႀကီးေစတီ (ေအဒီ ၄-ရာစု မွ ၉-ရာစု)

ေဘာေဘာႀကီးဘုရား

သေရေခတၱရာပ်ဴေခတ္ (ေအဒီ ၄-ရာစု မွ ၉-ရာစု အတြင္း) တည္ထားခဲ့ေသာ ေစတီ တစ္ဆူ ျဖစ္ပါသည္။ သေရေခတၱရာေခတ္ ေစတီေတာ္မ်ားအနက္ ေရွးအက်ဆုံး ျဖစ္သည္။ သေရေခတၱရာၿမဳိ႕တည္ ဒြတၱေပါင္မင္းႀကီး တည္ထားခဲ့ေသာ ေကာင္းမႈေတာ္ေစတီ (၉)ဆူအနက္ “ေဘာေဘာ” ဟု အမည္ရေသာ ဘုရားတစ္ဆူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရားရွင္၏ ဓါတ္ေတာ္၊ ေမြေတာ္မ်ား ဌာပနာထားေၾကာင္း ျမန္မာရာဇ၀င္က်မ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေစတီေတာ္မ်ား၏
ေရွ႕ေျပးပုံစံျဖစ္ၿပီး အိႏိၵယႏုိင္ငံ၊ ဆာရ္နတ္အရပ္ရွိ ဓမၼိတ္ေစတီႏွင့္ ပုံစံျခင္းဆင္တူပါသည္။ ပုဂံၿမဳိ႕ရွိ ငကၽြဲနားေတာင္းေစတီႏွင့္လည္း ပုံစံတူသည္။ ေရွးေဟာင္းသုေတသန၊ အမ်ဳိးသားျပတုိက္ႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ယူထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။